“ЗАТВЕРДЖЕНО”

наказом Генерального директора

ТОВ “Транспортний холдінг“ТВІСТ”

від 12.04.2017 р., № 1/ОФ

(в редакції станом на 10.07.2017)

ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)

(приведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою)

про надання послуг з підготовки водіїв транспортних засобів категорії “А1, А, В”)

НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ АКРЕДИТОВАНИЙ ТА ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ЗАКЛАД

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ Транспортний холдінг ТВІСТ

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ): 40617864;

Сертифікат про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв: серія МВС № 000730 виданий 12.04.17 МВС України; строк дії до: 11.04.2022;

Місцезнаходження, місце розташування класів:  м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1;

Тел.: + 38 — 098 — 4054004; + 38 — 063 – 4054004;

Е- mail: drivetwist@gmail.com;

П/р № 26008052628501 в ПАТ “ПриватБанк”, м. Київ, МФО 300711;

(іменоване надалі як “Виконавець”)

ЗАПРОШУЄ БУДЬ-ЯКИХ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

(громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства),

ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ НИЖЧЕЗАЗНАЧЕНИМ УМОВАМ:

1) досягли 16-річного (категорії А1, А) або 18-річного віку (на момент закінчення підготовки);

2) не мають медичних протипоказань, щодо придатності до керування транспортним засобом категорії “А1, А, В”;

3) мають документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус (будь-який із нижчезазначених):

для громадян України:

— Паспорт громадянина України;

— Дипломатичний паспорт України;

— Тимчасове посвідчення громадянина України;

— Посвідчення особи на повернення в Україну;

для іноземців і осіб без громадянства:

— Паспорт іноземця;

— Посвідка на постійне проживання;

— Посвідка на тимчасове проживання;

— Посвідчення біженця;

4) мають в Україні звичайне місце проживання, що підтверджується:

— відміткою (в паспорті або іншому документі, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус) органу внутрішніх справ України про реєстрацію місця проживання або перебування;

або:

довідкою дипломатичного представництва про місце проживання – для осіб які мають дипломатичний статус;

5) виявили бажання отримати право на керування транспортними засобами категорії А1, А, В, шляхом проходження повного курсу навчання за відповідними програмами (іменованого надалі як “освітня послуга”), з подальшим оформленням відповідного посвідчення водія;

(іменованих надалі як “Замовник”),

УКЛАСТИ

Договір про надання послуг з підготовки водіїв транспортних засобів категорії А1, А, В,

умови якого викладені нижче (за текстом цієї публікації) та які відповідають вимогам положень:

— Закону України “Про дорожній рух”;

— “Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів”, затвердженого постановою КМУ від 20.05.2009 N 487;

— “Інструкції про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів”, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.12.2009 N 515 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.01.2010 за N 73/17368;

— “Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.03.2002 N 183 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2002 за N 329/6617;

(іменованого надалі як “Договір”).

Зазначений Договір є публічним, тобто, згідно положень ст. 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Замовників.

Порядок укладення Договору. У разі прийняття (акцепту) пропозиції Замовником, Договір укладається шляхом приєднання Замовника до Договору наступним чином.

Замовники, які звертаються за наданням послуг до Виконавця, приєднуються до Договору шляхом підписання Заяви про зарахування Замовника до закладу Виконавця (яка водночас є заявою про приєднання до Договору та яка є невід’ємною його частиною) та подальшої оплати послуг Виконавця.

Заява про зарахування Замовника до закладу Виконавця заповнюється у письмовій формі і подається Виконавцю (разом з додатками до неї):

— під час надання освітньої послуги

Замовник який вчинив вищезазначені дії вважається таким, що приєднався до Договору та цим підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами Договору. При цьому Виконавець вважає себе зобов’язаною Стороною Договору.

У разі необхідності, за бажанням Замовника, Договір укладається в письмовій (паперовій) формі з реквізитами Замовника та підписами (печаткою) Сторін.

Крім того, за бажанням Замовника, Виконавець надає Замовнику Витяг з наказу про формування навчальної групи (до персонального складу якої входить Замовник) з підготовки водіїв транспортних засобів категорій “А1, А, В”.

Виходячи з вищевикладеного, Виконавець публікує вищезазначений Договір, що є публічним Договором-офертою (пропозицією) для вищезазначених Замовників – фізичних осіб про наступне:

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПІДГОТОВКИ ВОДІЇВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КАТЕГОРІЇ “А1, А, В”

м. Київ                                                                                                                                                     Дата

(початку навчання, що зазначена

в наказі про формування навчальної групи,

до персонального складу якої входить Замовник,

з підготовки водіїв транспортних засобів категорії “В”)

Гр. (прізвище, ім’я, по батькові Замовника, зазначена в його Заяві про зарахування до закладу Виконавця), іменований(а) надалі як “Замовник”, з однієї сторони, та

належним чином акредитований та зареєстрований заклад: Товариство з обмеженою відповідальністю “Транспортний холдінг “ТВІСТ”, яке діє на підставі Сертифіката про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв: серія МВС № 000730 виданий 12.04.17 р. МВС України, іменоване надалі як “Виконавець”, в особі генерального директора Богдана Сергія Михайловича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони.

Разом іменовані надалі як “Сторони”, а кожна окремо як “Сторона”, маючи необхідний обсяг повної цивільної правоздатності та дієздатності, виходячи зі своїх вільних волевиявлень які відповідають їх внутрішній волі,

керуючись положеннями: Закону України “Про дорожній рух”; “Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів”, затвердженого постановою КМУ від 20.05.2009 N 487; “Інструкції про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів”, затвердженої наказом МВС України від 07.12.2009 N 515 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.01.2010 за N 73/17368; “Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами”, затвердженого наказом МОН України від 11.03.2002 N 183 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2002 за N 329/6617,

уклали цей “Договір про надання послуг з підготовки водіїв транспортних засобів категорії “В”, шляхом досягнення згоди з усіх істотних його умов, іменованого надалі як “Договір”, про наступне.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити навчання з підготовки водіїв, а саме: “водій автотранспортного засобу категорії В», надалі – освітня послуга.

1.2. Місце надання освітньої послуги (теоретичної підготовки): 02660, м. Київ, вул. В. Шимановського, буд. 2/1, каб 324/1.

1.3. Строк надання освітньої послуги: період у часі від дати початку навчання до дати закінчення навчання, зазначені в наказі про формування навчальної групи (до персонального складу якої входить Замовник) з підготовки водіїв транспортних засобів відповідної категорії.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Надати Замовнику освітню послугу на рівні державних стандартів освіти у відповідності до кваліфікаційних вимог щодо підготовки даних фахівців.

2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства.

2.3. За умови вивчення Замовником повного курсу (програми) і отримання позитивних підсумків і екзаменаційних оцінок — видати Замовнику документ про освіту державного зразка, а саме: “СВІДОЦТВО про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв” та належним чином оформлену “ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КАРТКУ ВОДІЯ”.

2.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов’язки Сторін під час надання та отримання таких послуг.

2.5. У разі дострокового припинення дії Договору (незалежно від підстав для такого припинення) у зв’язку з ненаданням Замовнику освітньої послуги — повернути частину коштів, що були внесені Замовником як попередня плата за надання освітньої послуги.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Своєчасно вносити плату за отриману освітню послугу в розмірах та у строки, що встановлені цим Договором.

3.2. Виконувати вимоги законодавства та Статуту Виконавця з організації надання освітніх послуг, в тому числі: сумлінно навчатися за програмою, виконувати встановлені Виконавцем умови навчання, скласти два підсумкових внутрішніх іспита — з теорії та практичного водіння та, після закінчення навчання, іспити у відповідному підрозділі територіального органу з надання сервісних послуг МВС.

  1. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розмір плати встановлюється за весь строк надання освітньої послуги і не може змінюватись.

4.2. Загальна вартість освітньої послуги (з урахуванням всіх податків та зборів), визначається ціною замовленого Замовником пакету послуг, зазначених на сайті Виконавця.

4.3. Замовник вносить плату повністю одноразово або частками, в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (зазначений в Договорі) через: банківські установи, платіжні термінали, з використанням інших платіжних засобів та платіжних систем (платіжних карток та ін.), інформація про які розміщується на сайті Виконавця, в строк не пізніше ніж за тиждень до дня проведення підсумкових внутрішніх іспитів в закладі Виконавця (за винятком акційних пропозицій, строк оплати яких зазначається в рекламному флаєрі).

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

  1. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Дія Договору припиняється: за згодою Сторін; якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору; у разі ліквідації юридичної особи — Замовника, якщо не визначена юридична особа, що є його правонаступником; у разі відрахування Замовника з закладу Виконавця згідно з законодавством; за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов Договору.

6.2. У разі не виконання Замовником п. 4.3. Договору, Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

  1. ФОРС — МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс — мажорних обставин (дії нездоланної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних дій, масових заворушень, блокади, міжнародних санкцій, валютних обмежень, дій надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру, інших дій держави Україна, зокрема прийняття нормативно-правових актів, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань (на час дії зазначених обставин), згідно з Договором. Достатнім доказом дії форс — мажорних обставин є документ виданий Торгово-Промисловою палатою України або іншим компетентним органом.

  1. УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

8.1. Всі спірні питання, щодо Договору або в зв’язку з ним, у випадку неможливості їх вирішення шляхом переговорів, підлягають вирішенню у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, згідно з законодавством України.

  1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Цей Договір укладається на підставі письмової Заяви Замовника про його зарахування до закладу Виконавця, яка є невід’ємною частиною Договору, і діє впродовж строку надання освітньої послуги.

9.2. Зміни та доповнення до Договору викладаються у письмовій формі, як додатки до нього, за підписами Сторін.

9.3. Укладенням Договору, Замовник засвідчує, що він ознайомлений з умовами Договору та основними положеннями законодавства у сфері дорожнього руху (зокрема зазначеними в преамбулі Договора), які розміщені на сайті Виконавця.

9.4. Власноручним підписом під цим Договором, Замовник надає добровільну згоду на обробку його персональних даних Виконавцем з метою забезпечення реалізації належного обліку і оформлення всіх необхідних документів, пов’язаних з підготовкою водіїв транспортних засобів, відповідно до вимог законодавства України, в тому числі про захист персональних даних.

9.5. Визнання недійсними окремих умов Договору не є підставою для визнання недійсним Договору в цілому. У такому випадкуДоговор діє без врахування недійсних умов, а Сторони вносять необхідні зміни до умов Договору.

9.6. У випадках не передбачених Договором Сторони керуються відповідними положеннями законодавства України.

9.7. Цей Договір викладений українською мовою, у двох оригінальних примірниках — по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

10. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК:

(прізвище, ім’я, по батькові)

Дата народження:

Місце народження:

Адреса реєстрації:

Паспорт: серія №, виданий;

ІПН:

Тел.:

(Підпис)                              (прізвище і ініціали)

(відомості, що зазначені в Заяві Замовника про його зарахування до закладу Виконавця)

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ “Транспортній холдінг “ТВІСТ”

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ): 40617864;

Місцезнаходження, місце розташування класів:

02660, м. Київ, вул. В. Шимановського, буд. 2/1;

П/р № 26008052628501 в ПАТ “ПриватБанк”,

м. Київ, МФО 300711;

Тел.: + 38098 — 4054004; + 38063 – 4054004;

Е- mail: drivetwist@gmail.com;

Сайт: www. drivetwist.kiev.ua

Генеральний директор   (підпис) Богдан С.М.

М.П.